21 april 2007

NRC begint (eindelijk) afbraak PVV

Laten we niet gelijkhebberig zijn. Het is niet belangrijk dat wij het al lang wisten. Belangrijk is, dat -eindelijk- een stukje grote pers, de NRC in dit geval, erop wijst: de Wilders-beweging is ondemocratisch, autocratisch, "dictatuur".

Alle mooie woorden over directe democratie, "zeggen wat je denkt", enzovoort - ze vallen weg, als je ziet wat de NRC vandaag publiceert:

Alleen Wilders lid PVV

Je mag de PVV sponsoren, je mag vrijwilliger zijn en je mag er op
stemmen. Maar lid worden mag niet. „Gewoon dictatuur dus.”
Paul en Nemesis, op twee blogs, verbazen zich over het feit dat ze geen lid van de PVV kunnen worden. NRC:

Geert Wilders vernieuwt de politiek. Het is de eerste keer in de parlementaire geschiedenis dat een politieke partij in de Tweede Kamer zit die geen leden heeft.

De internetsite van Wilders’ Partij voor de Vrijheid (PVV) roept wel op om donateur te worden. Wie vrijwilliger wil zijn, is ook welkom, net als alle kiezers. Maar lid worden, dat mag niet.

Hoe kan dat? De Kieswet stelt immers nogal strikte voorwaarden aan de structuur van partijen die aan verkiezingen willen meedoen?

In november 2004 stapte Wilders het kantoor van notaris Margot Dussel in Rotterdam binnen om de Stichting Groep Wilders op te richten. De stichting beoogt volgens de statuten „het bevorderen van het uitdragen van de politieke en maatschappelijke standpunten, zoals deze door de heer Geert Wilders voornoemd, zijn uitgedragen en in de toekomst zullen worden uitgedragen.”

Geert Wilders is de enige bestuurder. De statuten geven hem het recht opvolgende bestuursleden te benoemen, voor het moment dat hij zou aftreden. De benoemingen kan hij zonder opgaaf van redenen altijd herroepen.
Maar een stichting (met één (1) bestuurlid) mag niet aan verkiezingen meedoen.

De wetgever veronderstelt dat verenigingen, omdat ze leden hebben, geworteld zijn in de samenleving.

Dat is de reden waarom Geert Wilders en de Stichting Groep Wilders in maart 2005 samen de Vereniging Groep Wilders oprichtten. De vereniging ijvert voor „een vrij, welvarend en onafhankelijk Nederland.” Enig bestuurslid is, net als bij de stichting, Geert Wilders. Het is deze vereniging die onder de naam Partij voor de Vrijheid negen zetels haalde.

We zijn in Nederland nogal snel in het veroordelen van Italiaanse en Franse toestanden: Berlusconi met zijn "Forza Italia"-partij, gebaseerd op het geld van B.'s mediaconcern; de Franse UMP-partij (partij van de presidentiële meerderheid). Terecht. Wantoestanden!

Maar de Franse kieswetgeving is heel wat strikter dan de Nederlandse- als het gaat om financiële bijdragen van ondernemingen en andere supporters.

In Nederland kon het gebeuren, dat in 2002 de Fortuyn-beweging vrijwel geheel werd gefinancierd door onroerend-goed bezitters en -speculanten. Een gat in de wet, dat nog steeds niet is geheeld.

Waarom? We denken, dat de VVD (en wellicht in mindere mate, het CDA) er tussen 2002 en nu veel moeite mee hadden om iets te vinden dat hun financiering onderscheidt van die van populistische partijen...

Geen krantenartikel zonder academische ondersteuning:

„De PVV is van Wilders. Hij is gewoon de baas”, concludeert de Groningse hoogleraar staatsrecht D.J. Elzinga. „De kwalificaties autoritair en niet-democratisch kun je van
toepassing verklaren, maar juridisch gezien is er geen probleem. Een vereniging moet twee oprichters hebben en minimaal één lid. Daar voldoet hij aan.”
Minder academisch is het buitenlid van de Amerikaanse neoconservatieven, Bart-Jan Spruyt:

Waarom wil Wilders geen leden? Bart Jan Spruyt, oprichter van de conservatieve denktank Edmund Burke Stichting, was actief voor de partij, maar stapte op uit onvrede met het beleid en de inhoud. Spruyt: „Wilders wil geen toestroom van mensen die lid kunnen worden van de vereniging uit angst voor taferelen zoals bij de LPF.”

En natuurlijk is er ook een academicus, die gronden vindt om één en ander goed te praten:

Professor R. Andeweg, hoogleraar empirische politicologie aan de Universiteit Leiden, ontwaart „een autocratisch geleide partij onder het mom van een vereniging”. Wilders moet zich volgens Andeweg in bochten wringen om aan de verenigingseis te voldoen.

„Maar die eis is ook niet meer van deze tijd”, vindt Andeweg. „Politieke partijen als grote verenigingen zijn op hun retour. Er is niets dat zo gewantrouwd wordt door burgers als het verschijnsel politieke partij. En een gewoon lid heeft ook bij verenigingen niet altijd invloed. De overheid moet die organisatie-eis loslaten. Dan kunnen creatieve, nieuwe vormen ontstaan die beter bij deze tijd passen. Waarom mogen geen stichtingen, BV’s of natuurlijke personen meedoen?”

Ja, natuurlijk! Daar hadden we nog helemaal niet aan gedacht. Talpa b.v., de bv's van Joop van den Ende, die van -hoe heettie ook weer- de grote crimineel met hartproblemen, de Stichting voor het Ongeboren Kind, de Burke-Stichting - ze moeten allemaal kunnen meedoen, met eigen geld, met geld van de pharmaceutische industrie, met drugsgeld en met advocaten die werken met "no-cure, no-pay"!
Dàt is nog eens een echte democratisering, nietwaar?
Andeweg: „Uiteindelijk is het aan de kiezers en niet aan de wetgever om te bepalen op wat voor soort partij men wil stemmen. Ik zou zelf niet voor zo’n organisatie kiezen. Maar waarom moeten wij mensen die wel op een autocratisch geleide partij willen stemmen daar vanaf houden?”
- Nou, bij voorbeeld, omdat zo een "partij" de mensen voor het lapje houdt, zou ik zeggen. Men stemt in beginsel een keer in de vier jaar. Na het stemmen, begint de "partij" te werken aan haar èchte taken.
De LPF, bij voorbeeld, -ik signaleerde het bij de verkiezingen van 2004-, voegde niets toe aan het 'gedachtengoed' van Pim Fortuyn, behalve een liefdesverklaring aan de onroerend-goed magnaten. En handelde dienovereenkomstig.
Bij voorbeeld in Rotterdam, waar, om immigranten uit volkswijken te verdrijven, gemeentebezit voor een appel en een ei werd verkocht aan onroerend-goed-speculanten, van wie werd verwacht dat ze dure flats zouden terugbouwen. Wat ze tot nu toe weinig deden.

Zich verlaten op de overheidssubsidies, wordt minder interessant, zodra het bedrijfsleven met grote bijdragen over de brug komt. De NRC:

Ondertussen houdt de overheid vast aan de verenigingseis en beloont dat. Een partij met meer dan duizend leden krijgt subsidie. De PVV heeft geen aanvraag ingediend, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Had de PVV voldoende leden, dan ontving de partij dit jaar 637.533 euro. Dat bedrag is exclusief de subsidie voor een wetenschappelijke bureau en een jongerenorganisatie. „Geen subsidie, dat is de prijs die Wilders moet betalen”, zegt professor Elzinga.

Geen probleem, blijkbaar, voor Wilders. Hoewel de Nederlandse en Amerikaanse subsidies (via het American Enterprise Institute, dat hem niet zag zitten) zijn neus voorbijgaan, zit hij, met onbekende grote geldgevers, blijkbaar toch 'op rozen'.

De fractie van Wilders krijgt wel geld van de Tweede Kamer. Dit jaar is dat 1.152.000 euro, bestemd voor medewerkers en andere kosten. Het bedrag gaat naar de Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid. Deze stichting is het enige orgaan waarin Wilders macht deelt. Hij is voorzitter; de Kamerleden Hero Brinkman en Raymond de Roon zijn secretaris en penningmeester.

Wie zijn toch die onbekende magnaten, die Wilders subsidiëren?

Zonder subsidie was Wilders vóór de verkiezingen aangewezen op giften van particulieren en bedrijven. Wie dat zijn, heeft hij nooit bekend gemaakt.

Hoogleraar Andeweg vindt dat Wilders opening van zaken moet geven. „De samenleving mag transparantie van financiering en organisatie eisen. Politieke partijen zouden in aanloop naar verkiezingen actief kenbaar moeten maken hoe ze aan hun geld komen en hoe hun partij in elkaar steekt.”

Bart-Jan Spruyt weet het blijkbaar ook niet. Wat hij wèl denkt te weten, is, dat, na zijn vertrek bij Wilders, de geldstroom dunner werd:
Het geld stroomde in 2005 binnen, weet Bart Jan Spruyt. „Wilders gaf een lezing voor een Rotterdamse businessclub. De zaal zat vol en Wilders werd toegejuicht. Hij haalde ruim een ton op. Een jaar later vroeg dezelfde club hem nogmaals. Toen waren er veel minder mensen, die bovendien kritisch waren. Ze vonden het maar niks dat Wilders het alleen over de islam had, en ze vonden het niks dat hij niet met Marco Pastors en Joost Eerdmans wilde samenwerken. Die avond kreeg hij niet meer dan pakweg drieduizend euro.”

Je wordt er bijna vrolijk van, als je ziet, dat Wilders Spruyt en zijn neocons, met eigen wapenen verslaat:

Dat hij niet meedeed aan de Statenverkiezingen past bij zijn vrees de regie kwijt te raken. Voor zijn besluit om geen echte vereniging op te richten, niet te kiezen voor subsidie en geen wetenschappelijk bureau te willen, geldt hetzelfde. Dat zou een kantoortje zijn geworden waar hij geen totale greep op heeft. Het heeft allemaal met elkaar te maken.”

Immers, het politieke buro van de washingtonse neoconservatieven past ook liever politieke onthouding toe, dan zich overgeven aan onberekenbare sponsors. De koppige Venlonaar wil een zuivere liberale jihad. Daar passen geen neoconservatieve intriges in.
Jammer voor de firma van de Weekly Standard. Maar een gelukje voor de Nederlandse Binnenlandse Veiligheid. Wilders zal nog gemakkelijker worden afgebroken dan Janmaat.

Maar, waar blijft in godesnaam een Nederlandse wetgeving tegen ondemocratische sponsoring van politieke bewegingen?
Moet dat soms ook wachten op Europese regelgeving? Die laatste komt er zeker, om schandalen in landen als Bulgarije, Roemenië, Slowakije in te dammen.

Nederland - gidsland? Lamenietlachen!

Powered by ScribeFire.

18 april 2007

UK en NL aan EU: "We willen alles. Als het maar geen Grondwet heet..."En, 17 april kwam het toch zover: Balkenende samen met Blair in een persconferentie op Downingstreet 10. Over Europa en de grondwet. Hadden de heren een oplossing? Nou, nee, dat niet direct. Ze wisten alleen heel goed wat ze NIET willen. Namelijk: een referendum.

Het gaat dus voor een groot deel om semantics, om woordenspel. Zonder ook maar enigszins aan te geven, wat ze wel of niet in Europa willen regelen, pleitten, ja smeekten, de beide heren om een andere verpakking dan de achttien voorstanders van een nieuw Europa-verdrag hebben aanvaard. Een "aanvullend" verdrag.

Dat kan natuurlijk van alles inhouden. Eigenlijk alles van - (en meer dan-) het Giscard-voorstel. Maar we weten, dat de Engelsen eigenlijk alleen een Brussels handels-clearing-instituut willen, terwijl de Hollanders twee maanden geleden een hybridische brief van kabinet aan kamer hebben geproduceerd, waarin aan de EU vooral taken werden toegedacht, die de nationale regering niet in staat of bereid is aan zijn burgers te verkopen.

In een vorig artikel (het struisvogel-artikel hier), wezen we er al op, dat de nederlandse politieke klasse zich niet echt durft te identificeren met het Britse standpunt. Dat gaat voor Nederland te ver. Het land kan zich niet veroorloven om zich zo ver te verwijderen van zijn continentale (handels-) partners.

Angst voor een nieuw referendum: een veel te smalle basis voor een geslaagde oppositie tegen Duitsland en de andere voorstanders van een Euroverdrag
Daarom is het gezamenlijke optreden van de beide heren vooral van symbolische betekenis en inhoudelijke issues werden zorgvuldig vermeden. Aanwezige pers had daar blijkbaar ook geen zin in, zodat het gezelschap vooral epibreerde over de vraag, wanneer nou wel of niet een referendum gehouden zou moeten worden in de beide landen.
De Nederlandse
NRC, 17 april, in een artikel op de voorpagina:
Londen, 17 april. Nederland en Groot-Brittannië willen geen Europese Grondwet, maar een beperkt nieuw verdrag over de werkwijze van de Europese Unie, waarvoor mogelijk geen nieuw referendum nodig is.
Meteen midden in de semantiek en waarom die nodig is, of zou zijn...
Dit hebben de Britse premier Blair en zijn Nederlandse collega Balkenende gisteren in Londen verklaard als voorstel om de impasse over de constitutie te doorbreken. Volgens Blair liggen de Britse en Nederlandse standpunten dicht bij elkaar. „We moeten aansturen op een wijzigingsverdrag, dat echter niet de kenmerken van een grondwet moet krijgen”, zei Blair. Door het Nederlandse en Franse ‘nee’ tegen de constitutie hoefde de Britse regering geen referendum uit te schrijven over de ook onder Britten impopulaire ‘grondwet’.

Het gaat duidelijk niet zozeer om het oplossen van de onmogelijke verhoudingen en structuren onder het Verdrag van Nice, maar om het overleven van hun regeringen:

Balkenende suggereerde dat een beperkte verdragsaanpassing het „makkelijker” zou maken een nieuw referendum te omzeilen. Op de vraag of het ook zonder kon worden aangenomen, was hij evenwel minder stellig.

Nee, dat zou er nog moeten bijkomen, dat Balk alvast zegt, wat de Raad van State ( in het nieuwe regeeerakkoord bevoegd verklaard voor het bepalen of er al dan niet een referendum komt) straks zou moeten besluiten!

Het was voor het eerst dat de Britse regering zich zo duidelijk uitsprak voor een beperkte aanpassing van het bestaande verdrag. Nederland had dat vorige maand al aangegeven.

Een klein restje van de Hollandse ziekte hier. Zelfs bij de NRC. Het 'gidsland'-complex. De Britten wisten niet wat ze moesten doen, maar toen kwamen de Hollanders met een uitweg!

De EUobserver.com (17/4), onder de kop: Blair pushes to drop EU constitution

"It is important we go back to the idea of a conventional treaty where the idea is to make Europe more effective, work more effectively, because we now have a Europe of 27 countries rather than 15," Mr Blair said on Monday (15 April) after a meeting in London with Dutch leader Jan Peter Balkenende.

He added that he fully supported the Dutch approach to the issue which he said proposes the "idea of a conventional amending treaty rather than a treaty with the characteristics of a constitution."
Dus, Mr. Blair, wilt u een semi-permanent presidentschap van de Europese Raad? Immers, alle 27 landen kunnen niet adequaat in de Europese Commissie vertegenwoordigd zijn. Ik geloof, dat we bij de uitlatingen van Blair vooral moeten denken aan afslanking van het Europese ambtelijke apparaat en een terugdraaien van marktreguleringen, van afspraken over gezamenlijke internationale- en defensie-politiek en van gezamenlijke veiligheidsvoorzieningen. Dat zijn nu juist dingen, die de Nederlandse regering graag voor een groot deel aan Brussel zou willen overlaten. Op de persconferentie heeft blijkbaar niemand eraan gedacht om daarover eens door te vragen. Blair (EU-Obs):
"There's all the difference in the world between a constitutional treaty that is an attempt to consolidate... to write all the rules of the European Union, to give rise to a whole new set of legal principles - and an amending treaty within the existing European treaties that makes the rules work more effectively."
Hij zegt het zo mooi. En het is zo hol als wat. Let op de zelfcorrectie: "consolidate...." (= bevestigen) van wat al bestaat - nee, ik bedoel "(her)schrijven"..[..]. Immers, als het alleen zou gaan om het (her-)bevestigen van wat al op Europees vlak gerealiseerd is, wat zou Blair er dan tegen kunnen hebben? Maar eigenlijk is hij er vierkant tegen. Niet uit overtuiging, maar uit wanhoop, omdat de Engelse bevolking de EU niet wil stroomlijnen, maar reduceren.

Dat is, opnieuw, nu juist NIET wat de Nederlandse politieke klasse zou willen. Die wil alleen maar geen referendum. En een Europa, waar het prettig is om naar te verwijzen, als het gaat om impopulaire keuzes.

Daarom valt het te verwachten, dat het Duitse EU-presidentschap dwars door deze armelijke manifestatie heen zal kunnen kijken. De grootste gemene deler tussen Holland en het UK is wel heel klein. De heren zijn erg gemakkelijk uit elkaar te spelen.

Daarom doen de slotcommentaren van NRC en van de EU-Obs wat potsierlijk aan:

De EU-Oberver:

The position of the UK, with its traditionally ambivalent relations toward the EU, is seen as crucial to the shape of any new document, set to replace the original EU constitution rejected almost two years ago by French and Dutch voters.

Ik denk, dat Blair, intern al erg verzwakt, al lang gemarginaliseerd is in de huidige discussies. Onder Brown zal het zeker niet beter worden. Nederland kan zich een dergelijke marginalisering niet veroorloven, het UK op korte- en middellange termijn wel. De poositie van het UK is al lang niet meer "crucial" voor het vernieuwde verdrag: ze staan er buiten.

Maar de NRC denkt toch ook, dat er zich hier iets groots afspeelt:

Het Brits-Nederlandse standpunt zal een grote rol spelen in de discussie over de vraag hoe het verder moet met de grondwet. De premiers omzeilden een vraag over steun van andere landen. Duitsland, nu EU-voorzitter, wilde vanmorgen niet reageren op de ontmoeting. De Brusselse woordvoerder van de Duitse regering zei alleen dat de EU-leiders zich in juni buigen over een „routekaart” voor „een vernieuwde gemeenschappelijke basis”, uiterlijk medio 2009.

Nee, samenzweren met de Polen, die eigenlijk een religieuze euro-wet willen met het Christendom erin, of met de Tsjechen, die mijns inziens alleen hun huid zo duur mogelijk willen verkopen aan de Duitsers, dat gaat nog even te ver. Hoewel de Engelse diplomatie er geen been in zal zien om ook dat vuurtje op te stoken. Zeker als, wat mijn verwachting is, de Nederlanders zullen bijdraaien.


De EU-Obs gaat verder met het overschatten van de impact van het gebeuren:

Schism
German chancellor and current head of the EU, Angela Merkel, will need superior political skills to bridge the gap between the small and big treaty camps ahead of the summit.

She is starting the process by meeting the eurosceptic Czech president Vaclav Klaus in Berlin today (17 April).
Intussen hebben we van Klaus, na een drie uur durend gesprek met Merkel in een kasteel bij Berlijn, mogen horen, dat hij al voor een groot deel overtuigd is door de aanpak van de Duitsers: "Het gaat nu vooral over de inhoud bij Merkel," zei hij, "en daarmee zijn wij akkoord."
Informal meetings are also expected with the Netherlands and Poland - other governments seen as being against the constitution, according to Czech news agency CTK.
Balkenende moet inderdaad ook nog minstens één keer op het matje bij partijgenote Merkel. Te verwachten valt, dat de gezamenlijke persconferentie van de Nederlandse en Duitse premiers dan een bijna tevreden Balkenende zal produceren. "Eigenlijk zijn we het eens," zal de conclusie luiden. Want bij Blair heeft Balkenende zich aan niets gebonden, behalve aan woordkunst. Ik denk, dat Balk de vererende taak zal krijgen om bij Blair (en Brown) te bemiddelen. Heeft Holland weer iets om trots op te zijn. Want, zegt de EU-Obs terecht:
But on the other side of the fence, there are the 18 countries that have already largely ratified the rejected document - with some of them wanting the treaty to cover more areas rather than less.

"If needed, we could add something about climate change, immigration or energy…We are ready for that. But the clear message from Madrid is that we prefer to improve the text rather than cut from it," said Spain's Europe minister Alberto Navarro following a meeting of the "friends of the constitution" countries in January.

En dat is nu eens geen woordenspel, maar de constatering van feiten. Feiten zijn koppige dingen.

Notitie over de bovenstaande citaten uit de EU-Observer:
© EUobserver.com 2007 -Printed from EUobserver.com 19.04.2007 - The information may be used for personal and non-commercial use only. - This article and related links can be found at: http://euobserver.com/9/23874

Powered by ScribeFire.

16 april 2007

Irak: Wat er echt gebeurt...


De Amerikaanse 101e luchtlandingsdivisie aan het werk in Irak
De Londense Guardian en de BBC publiceren een kort filmpje van Sean Smith, bekroond fotograaf. Hij bracht zes weken door bij de Amerikaanse 101e luchtlandingsdivisie in Irak. Juist, het legeronderdeel, waarvan 4 soldaten veroordeeld zijn wegens het doden van een familie, om hun 15-jarige dochter te kunnen verkrachten (en vervolgens ook vermoorden). De mensen hadden het ongeluk om vlak bij het roadblock te wonen, waar de soldaten zich dagelijks zaten te vervelen.
Als wraak, ongetwijfeld, zijn daarna drie soldaten van de divisie ontvoerd en op hun beurt vermoord. Toen pas, weken na de moord en verkrachting, begonnen angstig geworden medesoldaten (bang om ook slachtoffer te worden van represailles?) aan legerinspecteurs te vertellen wat hun collega's hadden misdaan. Tot dan hadden meerderen een oogje toegeknepen. Enkele van die officieren moeten ook nog voor een krijgsraad verschijnen.

Vijandige relaties tussen Amerikaanse en Iraakse militairen
Intussen geeft Bush hoog op van de vorderingen die worden gemaakt bij het klaarstomen van een Iraaks leger om de repressieve taken van de Amerikanen over te nemen. Nog één inspanning via verlenging van de diensttijd van soldaten in Irak, plus nog enkele tijdelijke extra aanvullingen, en de zaak zou zijn gepiept.

Het tegendeel is waar. Dat blijkt duidelijk uit deze opnamen. De Amerikanen gaan als dollen tekeer. Elke Irakees is verdacht. Niet alleen gewone burgers worden gekoeionneerd, beschoten en vernederd, maar ook de gekozen gemeenteraad, Irakese politie en, zelfs, het nieuwe Iraakse legeronderdeel dat aan de divisie is toegevoegd.

De beelden laten er geen twijfel over bestaan, dat deze mentaliteit overal heerst.
"
Contains some strong language," is dan ook het understatement van The Guardian dat de kijker waarschuwt voor de grove taal die gebezigd wordt.

Om de film te zien, volg deze link.

05 april 2007

Iran: Nederland geen vaste US-huurling meer


CDA-Buitenlandminister Maxime Verhagen (NRC, 5.4.07)

De nieuwe, kleine, 'linkse' meerderheid in de Nederlandse Tweede Kamer doet opnieuw van zich horen. Tegen de zin van Maxime Verhagen, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, in, nam zij een motie aan (NRC:)

waarin strikte voorwaarden worden gesteld aan de volkenrechtelijke rechtvaardiging van een eventueel militair optreden tegen Iran.
[...]

In de motie-Halsema (GroenLinks) die behalve door de PvdA ook werd medeondertekend door SP, D66 en Partij van de Dieren, wordt de regering „verzocht uit te sluiten dat Nederland politiek of anderszins steun verleent aan een eventuele aanval op Iran zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat”.

Nieuw Irak-avontuur vermijden
Op de achtergrond hiervan speelt het sluimerende conflict tussen volksvertegenwoordiging en (vorige) regering-Balkenende over de grondslag van de Nederlandse deelname in 2003/4 aan de bezetting van Irak. Balkenende beweert, dat hij overtuigd was geraakt van het gevaar van een nucleair en anderszins met massavernietigingswapens voorzien Saddam regime, op grond van een "For Your Eyes Only"-brief van Tony Blair. Terwijl de eigen Nederlandse militaire inlichtingendiensten niet geloofden aan de Amerikaans-Engelse sprookjes daaromtrent (en terecht, naar spoedig bleek), zetten Balkenende en VVD-defensieminister Kamp toch een Nederlandse militaire interventie door. Ondanks herhaaldelijke vragen, wil Balkenende bewuste brief niet openbaar maken.

Terecht, wil een meerderheid in de Kamer niet nòg eens meegesleurd worden in een riskant huurlingenavontuur. Dank zij het feit, dat de 'Nederlandse' provincie in het Zuiden van Irak -toen- nog 'rustig' was, zijn er weinig ongelukken gebeurd, al bleek eind vorig jaar, dat militaire inlichtingendiensten martelpraktijken hebben toegepast op gearresteerde verdachten van guerrilla-acties. Onlangs kwam daar nog een klacht van voormalige militairen bij, dat zij onder druk zijn gezet door meerderen, om de waarheid te verdraaien in een geval van ongerechtvaardigde neerschieting van een Irakees door een marine-officier.

NRC:

Verhagen ontraadde de motie omdat er naar zijn zeggen „iets kan gebeuren in Iran, of Iran iets kan doen” wat gewapend ingrijpen noodzakelijk maakt. In zo’n geval, aldus Verhagen, wil de regering zich niet in haar keuzes laten beperken door het feit dat de laatste resolutie van de Veiligheidsraad over Iran militaire sancties tegen dat land uitsluit.
Klare taal: Maxime Verhagen's rechtse vleugel binnen het CDA denkt gewoon het stiekeme beleid van de vorige Balkenende -regeringen te kunnen voortzetten. Alsof de NATO nog bestaat. Een eventuele interventie in Iran zou echter geen Kosovo-actie zijn. Het is een Bush-Cheney scenario, waarin een 'coalition of the willing' welkom-, maar niet strikt nodig, is. De Nederlandse F16s bij voorbeeld, die geen eigen-, maar een volledig Amerikaans besturings-, begeleidings- en communicatiesysteem hebben, zouden goed van pas kunnen komen bij, bij voorbeeld, oorlogsmisdaden als het verrassingsbombardement op het civiele vliegveld van Podgorica (Montenegro), uitgevoerd door Nederlandse F16s in 1999 vanaf een Italiaanse militaire basis.

Soliede onderbouwing
Dat het regeringspartij PvdA ernst is, blijkt wel uit de motivering die in het parlement naar voren is gebracht:

PvdA-Kamerlid Van Dam had eerder in het debat nauwkeurig omschreven wat zijn fractie als een ‘adequaat volkenrechtelijk mandaat’ omschrijft: een resolutie van de Veiligheidsraad waarin militair ingrijpen wordt gelegitimeerd, een humanitaire noodsituatie of een acute bedreiging.
‘Adequaat volkenrechtelijk mandaat’ is de term die in het regeerakkoord wordt gebezigd ten aanzien van de deelname van Nederlandse militairen in het buitenland.
Het woord 'adequaat' is dus blijkbaar niet zo maar in het regeerakkoord van februari 2007 terechtgekomen.

[...]

De PvdA’er Van Dam presenteerde zijn steun aan de motie over Iran nadrukkelijk als een les uit de gebeurtenissen van 2003. De PvdA heeft in de negen eerdere debatten een parlementair onderzoek steeds gesteund, maar na de kabinetsformatie heeft de PvdA-fractie beloofd voortaan zulke plannen niet meer te steunen.

Dat laatste is natuurlijk niet fraai. Maar een pluspunt lijkt te zijn, dat de formulering van het regeerakkoord blijkbaar ruimte laat aan de PvdA, om naar eigen inzicht te handelen bij nieuwe dreigende Nederlandse verwikkeling in Bush-avonturen.
Te hopen valt, dat Blair straks als afscheidscadeau Balkenende toestemming geeft om de brief uit 2003 openbaar te maken. Vragen in het Britse Parlement zullen daar een handje bij kunnen helpen.

De aangenomen motie-Halsema is een positief signaal. Er zal in de komende dagen vermoedelijk nog heel wat gesteggeld worden over de vraag, of 'adequaat' ook geldt voor 'politieke' ondersteuning van Amerikaans ingrijpen. (Onderdeel van Balkenende's semantische ontsnappingsroute in 2003).

Maar aangenomen mag worden, dat de nieuwe kamermeerderheid op dit punt serieus is, en zich niet opnieuw met een kluitje in het riet laat sturen.

Powered by ScribeFire.
Related Posts with Thumbnails